Projekt inicjatywa lokalna!

aktualizacja: 2019-11-12 18:42:43     nr wiadomości: 40703     przeczytano: 3582     Ilość komentarzy komentarze: 1

Nową formą współpracy Urzędu Miasta Grajewo z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta jest Inicjatywa Lokalna.

Wnioskodawcami o realizację inicjatywy mogą być bezpośrednio mieszkańcy Grajewa, bądź organizacje pozarządowe lub też podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Grajewo.

- Trzeba mieć pomysł na działanie a zgłaszane pomysły winny wpisywać się w określony zakres realizacji zadań publicznych. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Grajewo i tutaj należy podkreślić, że udział mieszkańców (wnioskodawców) w realizacji zadania może być różnorodny - finansowy, rzeczowy jak również może być to praca społeczna zaznacza Halina Muryjas – Rząsa, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo.

W ramach Inicjatywy lokalnej mieszkańcy mają możliwość zrealizowania zadania publicznego z zakresu m.in. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji.

O tym, które wnioski otrzymają wsparcie zdecyduje samorząd. Do tej pory zostały ogłoszone trzy nabory i wsparcie finansowe otrzymały trzy inicjatywy: 

- "Dolna lokalnie" – projekt o wartości 32 900 zł (wkład Miasta 28 tys. zł i wkład mieszkańców 4 900 zł).
W ramach inicjatywy została utworzona nowa przestrzeń publiczna przy ul. Dolnej 11. Mieszkańcy wyrównali i uporządkowali teren przeznaczony pod plac zabaw oraz wykonali remont istniejących budynków gospodarczych, po stronie Miasta był zakup i montaż urządzeń zabawowych;

- "Zmieniamy swoje otoczenie Niepodległości 10" – projekt o wartości 13 681 zł (wkład Miasta 10 661 zł, wkład mieszkańców 2 720 zł).
W ramach zadania zorganizowano remont klatki schodowej w budynku przy Pl. Niepodległości 10. Mieszkańcy zaoferowali swoją pracę i sprzęt natomiast Miasto zakupiło niezbędne materiały;

- "Działajmy Łazienna 9" – projekt o wartości 16 190,90 zł (wkład Miasta 11 210,90 zł, wkład mieszkańców 4 980 zł).
W ramach zadania wyremontowano dwie klatki schodowe w budynku mieszkalnym przy ul. Łaziennej 9. Stare, nieszczelne drzwi, zniszczone schody i szare odrapane ściany nabrały nowego świeżego wyglądu.

- Każdy z wykonanych projektów był bardzo potrzebny, działania podejmowane przez mieszkańców w ramach inicjatyw angażują Ich samych, zwiększając jednocześnie poczucie odpowiedzialności za dobro użytkowane przez ogół mieszkańców danego miejsca  – podkreśla Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo.

Inicjatywa Lokalna ma umocowanie prawne w uchwale nr L/381/18 Rady Miasta Grajewo w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 
    - fot. UM Grajewo   - fot. UM Grajewo   - fot. UM Grajewo

Remont budynku mieszkalnego należy do jego właścicieli lub administratora. Nie można nieudolnego zarządzania nieruchomością składać na barki dotacji publicznych (brak lub za mały fundusz remontowy, remont na "pospolite ruszenie). Czy takie palne wykończenie klatki schodowej, jedynego wyjścia z tego budynku jest bezpieczne? Czy ktoś kompetentny sprawuje nadzór nad tym co mieszkańcy robią?
Napisał: genia dodano: 2019-11-13 23:52:35

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.