Projekt „Start w aktywność"

aktualizacja: 2018-10-12 13:22:19     nr wiadomości: 37421     przeczytano: 3071     Ilość komentarzy komentarze: 0

Start w aktywność społeczną i zawodową

Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski uprzejmie informuje, że rozpoczął rekrutację do projektu pn. „Start w aktywność społeczną i zawodową". Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 364 069,75 zł,  kwota dofinansowania 344 569,75 zł.  

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 31.07.2019 r.

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców miasta Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu miasta Grajewo w okresie trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju..

Program Aktywności Lokalnej realizowany w mieście Grajewo skierowany jest do 50 osób z obszaru terytorialnego pracy MOPS Grajewo, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej miasta Grajewo na lata 2017-2021 przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XL1/326/17 d dnia 24.10.2017 r. Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za pomocą aktywizacji społecznej (kontrakty socjalne, mentoring indywidualny, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące społeczność lokalną na obszarze rewitalizowanym) i zawodowej (indywidualna pomoc brokera na rynku pracy, kursy i staże zawodowe).

Grupą docelową projektu „Start w aktywność społeczną i zawodową" będzie 50 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami z obszaru terytorialnego pracy MOPS w Grajewie, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

- korzystających z PO PŻ,

- z niepełnosprawnościami.

 

Zainteresowane osoby uczestnictwem w projekcie, zamieszkujące na terenie Miasta Grajewo prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, pokój nr 8-9 w godz. od 7:30 do 15:30 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie lub telefonicznie pod numerem (86) 273 08 60. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rekrutacja będzie trwała do 31 października 2018 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.