Praca dla plastyka

aktualizacja: 2020-10-16 07:07:52     nr wiadomości: 43630     przeczytano: 3900     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowisko pracy 

Instruktora ds. sztuk plastycznych

 

 1. Wymiar etatu: 1 etat.

 2. Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo. 

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:     

 1. koordynowanie prac w pracowni plastyczno-ceramicznej.     

 2. upowszechnianie i rozwijanie amatorskiej twórczości plastycznej (m.in. wprowadzanie nowych elementów, animacja środowiska lokalnego poprzez współtworzenie wydarzeń artystycznych itp.).

 3. prowadzenie zajęć plastycznych i zapewnienie ich uczestnikom odpowiednich warunków pracy.

 4. organizowanie warsztatów, wernisaży, wystaw, konkursów plastycznych. 

 5. przygotowywanie scenografii, plakatów, zaproszeń i dyplomów na potrzeby GCK. 

 6. przygotowywanie imprez dla dzieci w czasie ferii i wakacji. 

 7. współudział w organizacji imprez organizowanych i współorganizowanych przez GCK.

 8. współpraca z referentem ds. promocji w zakresie działań promocyjnych GCK.

 9. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w porozumieniu z przełożonym w zakresie sztuk plastycznych.

 10. utrzymywanie kontaktów z twórcami ludowymi. 

 11. prowadzenie kroniki z działalności GCK. 

 12. sporządzanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z realizacji ich wykonania w zakresie dotyczącym spraw sztuk plastycznych. 

 13. prowadzeniem w porozumieniu z przełożonym podstawowej dokumentacji wewnętrznej i merytorycznej związanej z działalnością GCK w zakresie sztuk plastycznych.

 14. zgłaszanie zapotrzebowania oraz zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do funkcjo-nowania pracowni plastyczno-ceramicznej po uprzednim uzgodnieniu z przełożonym.

 15. wykonywanie zadań zleconych doraźnie przez przełożonego lub Dyrektora.

 16. uczestniczenie w szkoleniach zawodowych i podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia.

 1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem: 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 4. Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy 

 5. Posiadanie wykształcenia plastycznego/artystycznego

 6. Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na określonym stanowisku. 

 1. Dodatkowe , preferowane wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie wyższe (artystyczne, plastyczne)

 2. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski)

 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel)

 4. Znajomość obsługi programu graficznego (np. Corel)

 5. Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne oraz dyspozycyjność

 1. Wymagane dokumenty: 

 1. wniosek zgłoszeniowy (Zał. Nr 1)

 2. podpisane czytelnie przez kandydata pisemne oświadczenia (Zał. Nr 2)    

 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). 

 1. Określenie terminu i miejsca złożenia wymaganych dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór –Instruktor ds. sztuk plastycznych” w terminie do dnia 19.10.2020 r. do godz. 15:30 w siedzibie Grajewskiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo. Dokumenty można również przesłać pocztą w wyżej wymienionym terminie (decyduje data wpływu do siedziby GCK) lub drogą e-mail na adres sekretariat@gckgrajewo.pl .

 1. Postanowienia końcowe:     

Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego do dnia 24.10.2020 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.gckgrajewo.pl


 

Grajewo, 08.10.2020 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.