Ogłoszenie o naborze

aktualizacja: 2019-12-02 17:43:56     nr wiadomości: 40902     przeczytano: 6652     Ilość komentarzy komentarze: 0

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ds. spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody i zabytków - referent.

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) życiorys i list motywacyjny;

3) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

6) oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)".

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.