Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2020-10-01 12:12:35     nr wiadomości: 43564     przeczytano: 974     Ilość komentarzy komentarze: 0

                                                                                                                                                                                              Grajewo, dn. 30.09.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y   G R A J E W S K I E G O


Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla obrębów: Bełda, Ciszewo, Danowo, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźnawieś – gmina Rajgród, Brodowo, Brychy, Czachy, Karwowo, Klimaszewnica, Łoje Awissa, Mścichy, Okrasin, Racibory, Radziłów, Sośnia, Mścichy Łąki – gmina Radziłów”.

Przedsięwzięcie jest realizowane na okres 10 lat. Z wyżej wymienioną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach 8.00 – 15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl , tel. 86 273 84 75 w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Grajewski. Dodatkowo informujemy, że w/w prace prowadzone są przez Firmę Las-R Sp. z o. o. ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków.

w/z Starosty
Tomasz Cebeliński
Wicestarosta

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.