Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2020-05-14 12:58:04     nr wiadomości: 42344     przeczytano: 4604     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 13.05.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Borawskie Awissa”.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 22.04.2019 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Borawskie Awissa”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 

Działki o nr ewidencyjnych : 102/4, 152/2, 179, 181 obręb 0002 Borawskie – Awissa,
jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny 0002 Borawskie – Awissa, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów:

Działka nr ewid. 102/4 o pow. 3,3846 ha na działki:

a) 102/6 o powierzchni 0,1605 ha     b) 102/5 o powierzchni 2,9798 ha 

c) 102/7 o powierzchni 0,2443 ha       

Działka nr ewid. 152/2 o pow. 4,6888 ha na działki:

a) 152/4 o powierzchni 0,0211 ha      b) 152/3 o powierzchni 4,6677 ha


 Powyższe oznaczenia należy interpretować:

ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            
ppkt. b) i c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.