Nagrody Starosty Grajewskiego

aktualizacja: 2020-10-07 12:31:18     nr wiadomości: 43611     przeczytano: 2408     Ilość komentarzy komentarze: 5

Zarząd Powiatu Grajewskiego, przyznał Nagrody Starosty Grajewskiego. W bieżącym roku wyróżniono: 

• Zdzisławę Choynowską - dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie;

• Marzenę Sosnowską - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie;

• Arkadiusza Bogdana, Marlenę Chylińską - Zalewską, Wojciecha Czerkasa - nauczycieli w Zespole Szkół w Niećkowie;

• Jadwigę Kozicką, Remigiusza Serafina, Agnieszkę Zamojską - nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie;

• Karolinę Obuchowską - nauczyciela w Zespole Szkół w Wojewodzinie;

• Janusza Wróblewskiego - nauczyciela w Zespole Szkół w Szczuczynie;

• Grzegorza Wysockiego - nauczyciela w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski Zarząd przyznaje nagrodę Starosty oraz ustala jej wysokość. W 2020 r. wysokość Nagrody Starosty Grajewskiego wynosi 2000 zł.

Nagroda Starosty może być przyznana nauczycielowi za wyróżniające i znaczące w skali powiatu osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej; opracowywanie, wdrażanie i propagowanie programów autorskich, stosowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowania; udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce; osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów i słuchaczy, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne; doprowadzenie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym; udział w wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego; przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą; działania mające na celu przeciwdziałanie i usuwanie przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży; efektywne pełnienie funkcji społecznych (np. lider zespołu przedmiotowego, opiekun samorządu uczniowskiego); działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym działania integrujące społeczność szkoły i środowiska. Nagroda Starosty może być przyznana dyrektorowi poza czynnikami wymienionymi powyżej za efektywną pracę organizacyjno-menadżerską, przy równoczesnym zapewnieniu dobrego wypełniania przez szkołę funkcji dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej; organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży; organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w środowisku; skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z funkcjonowania systemu oświaty; podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku; wzbogacanie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków, pochodzących z budżetu oświaty; wyróżniające gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi i mieniem placówki; wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego; efektywne działania na rzecz pozyskiwania środków specjalnych i funduszy zewnętrznych; znaczący udział w pracach na rzecz powiatu; efektywne działania na rzecz realizacji lokalnej polityki oświatowej; współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami.

Nagrodę Starosty przyznaje się na wniosek,  z którym może wystąpić w stosunku do nauczyciela - dyrektor szkoły, w stosunku do dyrektora szkoły - Starosta. Wniosek o nagrodę w stosunku do nauczyciela winien zawierać opinię rady pedagogicznej szkoły.

 

Gratuluję pani dyrektor z Wojewodzina
Napisał: Absolwentka dodano: 2020-10-07 14:42:43

Tylko 1 nagroda w ZS 1? Szkoła nadal największa, bardzo wysoko w rankingu Perspektyw nie liczą się?
Napisał: X dodano: 2020-10-07 20:22:02

Z niektórych szkół po 3 osoby, a z innych po 1? I z naszego Sędziwego ogólniaka tylko 1?
Napisał: Y dodano: 2020-10-07 21:53:02

a gdzie nagrody dla pielęgniarek ?
Napisał: ewa dodano: 2020-10-09 07:08:28

A gdzie są nagrody dla Pań z przedszkoli ?
Napisał: obserwator dodano: 2020-10-15 20:28:31

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.