Nabór na wolne stanowisko

aktualizacja: 2019-03-01 21:43:09     nr wiadomości: 38556     przeczytano: 3058     Ilość komentarzy komentarze: 0

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy Prostki

Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy Sekretarz Gminy Prostki w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Prostki,
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
- kierownicze stanowisko urzędnicze : Sekretarz Gminy

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe, 
5. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Bardzo dobra znajomość przepisów – ustawa o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówieniach publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Prostki”.
Termin składania ofert: do 08 marca 2019 roku – decyduje data wpływu do urzędu. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.