Nabór na wolne stanowisko

aktualizacja: 2019-10-15 09:45:27     nr wiadomości: 40464     przeczytano: 4154     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE O NABORZE

na stanowisko kierownicze urzędnicze w Zespole Szkół w Niećkowie Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

 2. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

 5. wykształcenie; spełnienie jednego z poniższych warunków:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

 3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

 1. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym urzędniczym,

 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów m.in. z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządu terytorialnego, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,

 2. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 3. biegła znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programów finansowo - księgowych i płacowych oraz programów służących realizacji przelewów drogą elektroniczną, doświadczenie w obsłudze programu PŁATNIK, programu księgowego Qsola oraz pakietu MS Office,

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół w Niećkowie,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 5. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Zespołu Szkół w Niećkowie.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Zespołu Szkół w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Zespołu Szkół w Niećkowie i jednostkami organizacyjnymi powiatu grajewskiego. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Niećkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem" - miejscowość, data i czytelny podpis,

 3. kserokopie świadectw pracy dokumentujących okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem" - miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem" - miejscowość. data i czytelny podpis,

 5. podpisane czytelnie przez kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Niećkowie na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku: Główny księgowy.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w Zespole Szkół w Niećkowie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Szkoły w terminie do 25 października 2019 r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Niećkowie, a także na tablicy informacyjnej w Szkoły.

 

Niećkowo, 11.10.2019

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Zespole Szkół w Niećkowie

 

Zgodnie z art. l3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie z siedzibą w Nieckowo 63, 19-230 Szczuczyn, tel: 86 2725174, adres e-mail nieckowo@poczta.onet.pl.

 2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Niećkowie Panią Klaudią Gzinką możliwy jest pod numerem tel. 533 327 053 lub adresem e-mail gzinka@togatus.pl.

 3. Dane osobowe Pana/Pani będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a) RODO).

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a na podstawie Pana/Pani zgody - inne podmioty lub osoby.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy w których Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata. w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania złożonej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.