Konsultacje społeczne

aktualizacja: 2020-10-13 09:18:20     nr wiadomości: 43666     przeczytano: 834     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uchwała Nr 91/450/20 Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie projektu rocznego
Programu Współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r ., poz. 920) oraz § 5 Uchwały Nr XIV/70/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4326) Zarząd Powiatu Grajewskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przedmiocie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zwanego dalej „Programem”, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną.

§ 3

1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.
2. Uwagi i opinie dotyczące projektu rocznego „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” należy przesłać w terminie do dnia 30 października 2020 r. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pocztą elektroniczną na adres: powiat@starostwograjewo.pl 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:
Przewodniczący: Waldemar Remfeld;
Członkowie: Tomasz Cebeliński, Sławomir Jan Ginel , Maria Gwiazdowska, Waldemar Tadeusz Wieczorek

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/450/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 8 października 2020 r.
   
(.pdf, 251,89 KB)

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.