Komunikat PUP

aktualizacja: 2019-05-21 11:42:50     nr wiadomości: 39262     przeczytano: 5531     Ilość komentarzy komentarze: 0

Od 20 maja br. do 7 czerwca br. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie prowadzi nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski należy składać w siedzibie PUP przy ul. Strażackiej 6A, pok. nr 2, I piętro (sekretariat), w godzinach od 7.30 – 15.30 lub drogą elektroniczną. Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski złożone poza terminem pozostaną bez  rozpatrzenia.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków limitu KFS w 2019 r.:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;(w oparciu o Barometr zawodów 2019);

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

  • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Wysokość dofinansowania:

1. w przypadku mikroprzedsiębiorców (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR) ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego;

2. w przypadku pozostałych pracodawców - 80%, a 20% kosztów kształcenia pokrywa pracodawca (przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie w/w działań) do 5 000 zł na jednego uczestnika kształcenia.  

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy powinno rozpocząć się po 1 lipca br.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PUP, pok. nr 9 lub tel. 86 261 30 37, szkolenia@pupgrajewo.pl

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.