Echa XII sesji Rady Gminy

aktualizacja: 2019-11-22 07:23:34     nr wiadomości: 40790     przeczytano: 2934     Ilość komentarzy komentarze: 1

20 listopada br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6 odbyła się XII sesja Rady Gminy Grajewo.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 września br. i sesji nadzwyczajnej w dn. 29 października br.

Protokoły z sesji został przyjęty jednogłośnie.  

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2020  wynosi 58,46 zł za 1 dt (decytona – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala 1 decytona = 0,1 tony = 1 kwintal = 100 kg). Poprzednio średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2019  wynosiła 54,36 za 1 dt.

6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019  r. wyniosła 194,24 zł za metr sześcienny. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018  r. wynosiła 191,98 zł za metr sześcienny.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Podjętą uchwałą Radni określili stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Grajewo w następującej wysokości:

• od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni, (w 2019 r. wynosi 0,93 zł od 1 m2 powierzchni),
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni (w 2019 r. wynosi 4,71 zł od 1 ha powierzchni),
c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni (w 2019 r. wynosi 0,49 zł od 1 m2 powierzchni),
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni (w 2019 r. wynosi 3,09 zł od 1 m2 powierzchni),

• od budynków lub ich części:

a) budynków mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019 r. wynosi  0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019 r. wynosi 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019 r. wynosi 10,98  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w 2019 r. wynosi 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  8,05 zł 1 m2 od powierzchni użytkowej (w 2019 r. wynosi 7,90 zł 1 m2 od powierzchni użytkowej),

• od budowli 2% ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień.

Niniejszą uchwałą Rada Gminy Grajewo wprowadziła a opłatę od posiadania psów. Roczną stawkę ustalono w wysokości 50 zł (w 2019 r. wynosi 121 zł). Opłata od posiadania psów płatna jest do dnia 31 marca roku podatkowego. W przypadku braku należności w wyznaczonym terminie, w ciągu 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

Od opłaty od posiadania psów zwolniono:

- posiadanie psa wziętego ze schroniska dla zwierząt, odłowionego z terenu gminy Grajewo i umieszczonego w schronisku, przez okres 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, po przedłożeniu zaświadczenia od administratora schroniska;

- posiadanie psa wysterylizowanego, bądź wykastrowanego, przez okres 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poddany zabiegowi, po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza weterynarii.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Grajewo i organizacjami, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Cele szczegółowe programu to: pobudzenie i rozwijanie działań lokalnych na rzecz miejscowych społeczności, wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych, umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję, rozwijanie inicjatyw społecznych i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwijanie współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym.

Współpraca samorządu gminnego z organizacjami będzie realizowana w formach:
- udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego (poprzez udostępnianie sal, użyczanie sprzętu);
- konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
- zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert;
- popularyzowanie działalności organizacji na portalu Urzędu Gminy Grajewo www.gminagrajewo.pl.
- powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Priorytetowymi zadaniami publicznymi Gminy Grajewo w 2020 roku są zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ratownictwa i ochrony ludności. 

Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Wysokość środków planowanych na realizację programu w 2020 roku wyniesie nie mniej niż 2 000 zł. Głównym koordynatorem współpracy Gminy Grajewo z organizacjami jest Referat Rozwoju Społeczno- Kulturalnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2019 rok.

12. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w III kwartale 2019 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

13. Wolne wnioski.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie.

14. Zamknięcie obrad. (źródło UG Grajewo)

 
e-Grajewo.pl

Wybieram się jako mieszkaniec na posiedzenie kolejnej komisji/sesji Rady Gminy. Czy jest szansa znalezienia wolnego miejsca. Na zdjęciach widze kazdorazowo te same osoby. Delegacje z urzedu, bo nie widać osób spoza radnych, sołtysów.
Napisał: aga dodano: 2019-11-22 08:45:19

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.