Zawiadomienie Starosty

aktualizacja: 2021-01-27 09:43:05     nr wiadomości: 44675     przeczytano: 861     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, dn. 27.01.2021 r

ZAWIADOMIENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2021 r.
 

Zgodnie z art. 10, § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) - zawiadamia się, że w dniu 07.01.2021 r. /po uchyleniu decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 8 października 2020 r. przez Wojewodę Podlaskiego i zwrocie dokumentów/ z wniosku Wójta Gminy Grajewo,  ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, działającego w imieniu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 103340B, odc. IV w km 0+407.   

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/4 (powstała z podziału działki nr 232/1), 232/2, 276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 293/8, oraz części działek 61/2, 62, 197/2, 199/2, 202/2, 203/9, 203/14, 275, 277, 280, 281, 282/3, 283/4, 284/1, 286/1, 287/1, 289, 290, 292, 441, 283/13 – Jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo, obręb : 0044 Toczyłowo :          

  1. Działki ulegające podziałowi:

Jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo, obręb: 0044 Toczyłowo:

Działka nr ewid. 61/2 o pow. 1,50 ha na działki:
a) 61/3 o powierzchni 0,0117 ha        b) 61/4 o powierzchni 1,49 ha

Działka nr ewid. 62 o pow. 1,94 ha na działki:
a) 62/1 o powierzchni 0,0230 ha        b) 91/2 o powierzchni 1,92 ha

Działka nr ewid. 197/2 o pow. 0,5864 ha na działki:
a) 197/5 o powierzchni 0,0837 ha      b) 197/6 o powierzchni 0,5027 ha

Działka nr ewid. 199/2 o pow. 0,6026 ha na działki:
a) 199/9 o powierzchni 0,0088 ha      b) 199/10 o powierzchni 0,5938 ha

Działka nr ewid. 204/2 o pow. 1,7215 ha na działki:
a) 204/9 o powierzchni 0,1123 ha      b) 204/10 o powierzchni 1,6092 ha

Działka nr ewid. 202/2 o pow. 0,3642 ha na działki:
a) 202/5 o powierzchni 0,0082 ha      b) 202/6 o powierzchni 0,3560 ha

Działka nr ewid. 203/9 o pow. 0,1054 ha na działki:
a) 203/19 o powierzchni 0,0026 ha      b) 203/20 o powierzchni 0,1028 ha

Działka nr ewid. 203/14 o pow. 0,8595 ha na działki:
a) 203/21 o powierzchni 0,0119 ha      b) 203/22 o powierzchni 0,8476 ha

Działka nr ewid. 275 o pow. 0,35 ha na działki:
a) 275/1 o powierzchni 0,0006 ha        b) 275/2 o powierzchni 0,35 ha

Działka nr ewid. 277 o pow. 1,79 ha na działki:
a) 277/3 o powierzchni 0,0707 ha      b) 277/4 o powierzchni 1,72 ha

Działka nr ewid. 292 o pow. 0,26 ha na działki:
a) 292/1 o powierzchni 0,0214 ha      b) 292/2 o powierzchni 0,24 ha

Działka nr ewid. 280 o pow. 0,36 ha na działki:
a) 280/3 o powierzchni 0,0088 ha      b) 280/4 o powierzchni 0,35 ha

Działka nr ewid. 281 o pow. 0,28 ha na działki:
a) 281/3 o powierzchni 0,0078 ha      b) 281/4 o powierzchni 0,27 ha

Działka nr ewid. 282/3 o pow. 0,3306 ha na działki:
a) 282/6 o powierzchni 0,0131 ha      b) 282/7 o powierzchni 0,3175 ha

Działka nr ewid. 283/4 o pow. 0,0422 ha na działki:
a) 283/14 o powierzchni 0,083 ha      b) 283/15 o powierzchni 0,0339 ha

Działka nr ewid. 283/13 o pow. 0,0191 ha na działki:
a) 283/16 o powierzchni 0,0015 ha    b) 283/17 o powierzchni 0,0176 ha

Działka nr ewid. 284/1 o pow. 0,21 ha na działki:
a) 284/2 o powierzchni 0,0078 ha      b) 284/3 o powierzchni 0,20 ha

Działka nr ewid. 286/1 o pow. 0,42 ha na działki:
a) 286/2 o powierzchni 0,0137 ha      b) 286/3 o powierzchni 0,41 ha

Działka nr ewid. 287/1 o pow. 0,4466 ha na działki:
a) 287/2 o powierzchni 0,0183 ha      b) 287/3 o powierzchni 0,4283 ha

Działka nr ewid. 289 o pow. 0,05 ha na działki:
a) 289/1 o powierzchni 0,0030 ha      b) 289/2 o powierzchni 0,05 ha

Działka nr ewid. 290 o pow. 0,28 ha na działki:
a) 290/1 o powierzchni 0,0130 ha      b) 290/2 o powierzchni 0,27 ha

Działka nr ewid. 441 o pow. 106,31 ha na działki:
a) 441/1 o powierzchni 0,0343 ha      b) 441/2 o powierzchni 0,0210 ha
c) 441/3 o powierzchni 0,0130 ha      d) 441/4 o powierzchni 0,0188 ha 
e) 441/5 o powierzchni 106,22 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować:
- czcionka pogrubione, kursywa /pochyłe/ - numery działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane  z realizacją inwestycji,
- czcionka prosta pozostałe działki - numery działek ewidencyjnych po podziale, która znajdują się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostają własnością dotychczasowych właścicieli.

2. Działki które będą włączone w całości w pas drogowy. 

Jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo, obręb: 0044 Toczyłowo:

Działka nr ewid. 197/1 o pow. 0,0784 ha
Działka nr ewid. 199/1 o pow. 0,0023 ha
Działka nr ewid. 204/1 o pow. 0,0085 ha
Działka nr ewid. 200/2 o pow. 0,0099 ha
Działka nr ewid. 201/1 o pow. 0,0146 ha
Działka nr ewid. 202/1 o pow. 0,0058 ha
Działka nr ewid. 203/1 o pow. 0,0192 ha

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30 -15.30,  tel. 86 273 84 69, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.