Pomoc dla Domu Pomocy

aktualizacja: 2020-11-17 08:48:00     nr wiadomości: 43998     przeczytano: 3635     Ilość komentarzy komentarze: 0

Projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS – CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze sytemu pomocy społecznej” nr RPPD.07.02.01-20-0073/20.

Informacja o projekcie:

Powiat Grajewski – Dom Pomocy Społecznej w Grajewie realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców DPS Grajewo objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej.

Celem udzielenia Grantu jest:

  • poprawa jakości świadczonych usług w systemie opieki społecznej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
  • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;

Efekty projektu:

Wsparcie personelu DPS poprzez sfinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i środków do dezynfekcji.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 35 379,25 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 30 024,08 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 3 532,25 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 1 822,92 PLN

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.