Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty

Grajewo, dn. 12.11.2020 r.
  

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 12.11.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.)

Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek ENERSOLA sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, została wydana dnia 12.11.2020 r. decyzja nr 205/2020 (znak sprawy WA.6740.244.2020) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Wojewodzin o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 196; położonej w obrębie ewidencyjnym 0047 Wojewodzin, gmina Grajewo.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24, tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30 - 15.30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.