Nabór na stanowisko urzędnicze

aktualizacja: 2019-03-26 12:11:15     nr wiadomości: 38809     przeczytano: 7323     Ilość komentarzy komentarze: 0

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent  w Starostwie Powiatowym  w Grajewie
 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B,
  19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:

Referent -1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja, prawo lub ekonomia,  

 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 6. staż pracy: 3 lata, w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,

 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,

 3. umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, komunikatywność, łatwość w wypowiadaniu się i pisaniu tekstów,  

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej i merytorycznej posiedzeń Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu,

 2. przyjmowanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu Powiatu,

 3. obsługa posiedzeń Rady Powiatu (e-sesja),

 4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu,

 5. prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz wniosków i opinii Komisji oraz interpelacji radnych,

 6. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielnych przez Zarząd Powiatu,

 7. terminowe przekazywanie do publikacji uchwał, obwieszczeń i sprawozdań,

 8. opracowywanie projektów planów pracy Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu Komisji,

 9. przygotowywanie na Sesje Rady Powiatu informacji o działalności Zarządu i Komisji,

 10. realizacja zadań związanych ze składanymi przez radnych oświadczeniami majątkowymi,

 11. obsługa spotkań radnych z wyborcami,

 12. opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych i komisji, mieszczących się w zakresie działania wydziału,

 13. obsługa spotkań organizowanych w Starostwie,

 14. przygotowywanie projektów pism, decyzji, wniosków procesowych,

 15. przygotowywanie projektów umów, porozumień zawieranych przez powiat w zakresie realizowanych spraw.

 16. gromadzenie dokumentacji właściwej rzeczowo, dotyczącej faktur lub dokumentów im równoważnych z zakresu wydatków i bieżące przekazywanie opisanych oraz skompletowanych dokumentów do Wydziału Finansowego.

 

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych. Współpraca z  pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego,   poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność
  z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

 6. podpisane czytelnie przez  kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku:   Referent w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Referent w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wyżej określonym terminie lub złożone zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.


Grajewo,  26 marca 2019 r.

________________________
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski  z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel: 86 2738463, adres e-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest pod numerem tel. nr.  86 2738461 lub adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie administratora.

 2. Dane osobowe Pana/Pani będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a na podstawie Pana/Pani zgody – inne podmioty lub osoby.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Starosta Grajewski ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania  złożonej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
   

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.