Ogłoszenie o naborze

aktualizacja: 2018-10-05 10:01:09     nr wiadomości: 37325     przeczytano: 3733     Ilość komentarzy komentarze: 0

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko urzędnicze:
Starszy specjalista

 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B,
  19-200 Grajewo.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1260 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia,

 5. doświadczenie zawodowe: 3-letni staż pracy,

 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość przepisów prawnych wynikających z ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

 2. znajomość rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 3. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 4. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

 5. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

 6. biegła znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych i programów finansowo-księgowych oraz WORD i EXCEL,

 7. zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,

 8. zdecydowanie i konsekwencja w działaniu,

 9. komunikatywność, kreatywność, sumienność, rzetelność, łatwość umiejętność wykonywania pracy w zespole.

5. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów planistycznych
  i informacyjnych, w tym: z zakresu budżetu powiatu, na potrzeby Zarządu Powiatu Grajewskiego, Rady Powiatu Grajewskiego i Komisji Rady Powiatu Grajewskiego oraz innych podmiotów,

 2. bieżąca kontrola i analiza dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez urząd oraz jednostki podległe, a także powiązanych z nimi rozrachunków,

 3. bieżące przygotowywanie przelewów w zakresie prowadzonych spraw,

 4. terminowe przygotowywanie stosownych projektów pism i informacji
  w zakresie prowadzonych spraw, w tym: informacji dla jednostek organizacyjnych powiatu i komórek organizacyjnych urzędu oraz innych podmiotów w zakresie planowania i realizacji budżetu,

 5. bieżąca rejestracja zmian wynikających z Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu m.in. w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu,

 6. przyjmowanie, weryfikacja i uzgadnianie oraz kompletowanie planów, sprawozdań i informacji opisowych sporządzanych przez komórki organizacyjne urzędu oraz przedkładanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie planowania i realizacji budżetu powiatu oraz gospodarowania mieniem powiatu,

 7. sporządzanie zbiorczych (łącznych) sprawozdań i analiz oraz informacji
  w zakresie prowadzonych spraw,

 8. archiwizowanie danych i dokumentacji finansowo-księgowej z zakresu powadzonych spraw,

 9. segregacja, kompletowanie i opisywanie celem archiwizacji oraz przekazywanie do archiwizacji korespondencji gromadzonej w zakresie prowadzonych spraw,

 10. współpraca z kierownikami i głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych w celu właściwego załatwienia prowadzonych spraw,

 11. załatwianie indywidualnych spraw w zakresie realizowanych zadań,

 12. wykonywanie obowiązków służbowych z wykorzystaniem użytkowego oprogramowania komputerowego stosowanego w urzędzie oraz zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i zasadami wynikającymi m.in. z ustawy
  o  rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca z klientem. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących co najmniej 3 –letni okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość , data i czytelny podpis

 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku ekonomia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość , data i czytelny podpis,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 5. podpisane czytelnie przez  kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1260 ze zm.),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku: Starszy specjalista.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Starszy specjalista w Starostwie Powiatowym  w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 15 października 2018 r.
do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.


Grajewo, 05.10.2018 r.Klauzula informacyjna

dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski  z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel: 86 2738463, adres e-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest pod numerem tel. nr.  86 2738461 lub adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie administratora.

 2. Dane osobowe Pana/Pani będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a na podstawie Pana/Pani zgody – inne podmioty lub osoby.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Starosta Grajewski ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania  złożonej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.